Izlivanje reka i podzemne vode ugrožavaju Niš i okolinu

Po­sle sko­ka dnev­nih tem­pe­ra­tu­ra, na­glog to­plje­nja sne­ga i ve­li­kih ki­šnih pa­da­vi­na u po­sled­nja dva da­na zbog po­pla­va i pod­zem­nih vo­da ugro­že­no je vi­še grad­skih i pri­grad­skih na­se­lja u Ni­šu

Foto: T. Todorović’

 

Ka­ko je za Po­li­ti­ku re­kao gra­do­na­čel­nik Dar­ko Bu­la­to­vić, naj­vi­še pro­ble­ma bi­lo je u do­njem to­ku Ni­ša­ve pre uli­va­nja u Ju­žnu Mo­ra­vu ne­da­le­ko od me­sta Po­po­vac, ali i iz oba­le Ku­tin­ske re­ke od Ni­ša pre­ma Ga­dži­nom Ha­nu

– Od su­bo­te u ka­snim po­po­dnev­nim sa­ti­ma sve na­še ras­po­lo­ži­ve in­ter­vent­ne eki­pe za re­a­go­va­nje u van­red­nim si­tu­a­ci­ja­ma i iz grad­skih pred­u­ze­ća ko­mu­nal­nog si­ste­ma ne­pre­sta­no se bo­re ka­ko bi spre­či­li iz­li­va­nje re­ka i pro­tiv pod­zem­nih vo­da. Naj­kri­tič­ni­je je u no­ći iz­me­đu su­bo­te i ne­de­lje bi­lo u Po­pov­cu, gde je vi­še po­ro­dič­nih obje­ka­ta po­sle iz­li­va­nja Ni­ša­ve bi­lo ugro­že­no i gde je u jed­nom tre­nut­ku po­pu­stio i na­sip na oba­li. Za­hva­lju­ju­ći za­i­sta ogrom­nim na­po­ri­ma spre­če­ne su po­pla­ve ve­ćih raz­me­ra, na­sip je sa­ni­ran i re­ka je vra­će­na u ko­ri­to. Isto ta­ko efi­ka­sno su sa­ni­ra­ni iz­ne­nad­ni pro­ble­mi u pri­grad­skom na­se­lju Ni­ko­la Te­sla i Pr­voj Ku­ti­ni, gde je do­šlo do iz­li­va­nja Ku­tin­ske re­ke i po­ja­ve pod­zem­nih vo­da. Si­tu­a­ci­ja je pod pu­nom kon­tro­lom, ali su de­žur­ne eki­pe osta­le i tu će bi­ti, na kri­tič­nim i me­sti­ma gde bi even­tu­al­no mo­glo da do­đe do pro­ble­ma – re­kao je Bu­la­to­vić za Politiku.

Osim ovih na­se­lja, s pro­ble­mi­ma bi­li su su­o­če­ni i pod­ruč­ja po­red Ga­bro­vač­ke i To­po­nič­ke re­ke i Ju­žne Mo­ra­ve, is­pri­čao je i di­rek­tor JKP „Me­di­ja­na” Dra­go­slav Pa­vlo­vić:

– Na­še i eki­pe za in­ter­ve­ni­sa­nje u van­red­nim si­tu­a­ci­ja­ma su u po­sled­njih 36 sa­ti stal­no u Me­zgra­ji, se­ver­no od Ni­ša, gde je na­do­šla Ju­žna Mo­ra­va po­če­la da se iz­li­va, ali je u ovom se­lu ugro­že­no sa­mo ne­ko­li­ko po­ro­dič­nih do­ma­ćin­sta­va. Ista si­tu­a­ci­ja je i u do­li­ni To­po­nič­ke re­ke i me­sti­ma Milj­ko­vac i Gor­nja To­po­ni­ca, gde je sa­mo za­hva­lju­ju­ći pra­vo­vre­me­nom re­a­go­va­nju spre­če­na ve­ća šte­ta. Na ovim pod­ruč­ji­ma, ko­ri­šće­njem ve­li­kih pum­pi za is­pum­pa­va­nje, spre­če­ne su po­pla­ve, a istom me­to­dom za­sad je pod kon­tro­lom i ni­ško grad­sko na­se­lje Ga­bro­vac, gde su se u su­bo­tu po­pod­ne po­ja­vi­le naj­ve­će ko­li­či­ne pod­zem­nih vo­da – re­kao je Pa­vlo­vić.

U Ni­šu stal­no za­se­da štab za van­red­ne si­tu­a­ci­je. Ne­ma ki­še i sne­ga, po­ra­sla je tem­pe­ra­tu­ra, ali svi osta­ju u pri­prav­no­sti ne sa­mo zbog iz­li­va­nja re­ka i pod­zem­nih vo­da već i zbog even­tu­al­nih bu­jič­nih po­to­ka i dru­gih vo­do­to­ka, ko­ji su pret­hod­nih go­di­na ovim kra­je­vi­ma Sr­bi­je do­no­si­li ve­li­ke ne­da­će.

 

Komentariši:

Vaša email adresa neće biti objavljena.Obavezna polja su označena *

*